Leerplicht en bijzonder verlof

Leerplicht
Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, tot ze een startkwalificatie (een havo- of vwo diploma of een mbo-diploma op tenminste niveau 2) hebben. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar de kwalificatieplicht. Dit is geregeld in de Leerplichtwet. Ouders of verzorgers moeten hun kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat het kind naar school gaat. De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Leerplicht begint bij 5 jaar. Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand nadat het 5 jaar is geworden. Als een kind bijvoorbeeld in oktober 5 jaar wordt, dan is het kind vanaf 1 november van dat jaar leerplichtig en moet het naar school.
 
Ongeoorloofd schoolverzuim
Als een leerling zonder geldige reden 16 lesuren afwezig is binnen vier weken, dan is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Ook wanneer een leerling vaak te laat komt of buiten de schoolvakanties op vakantie gaat (luxe verzuim) moet de school dit melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt de verzuimmelding in behandeling. Bij ongeoorloofd schoolverzuim probeert de leerplichtambtenaar met alle betrokkenen in contact te komen om de reden van het verzuim te achterhalen. De leerplichtambtenaar probeert op deze manier een goede samenwerking tussen de leerling, de ouder(s)/verzorger(s) en de school te bereiken. De leerplichtambtenaar probeert het schoolbezoek te herstellen en onderzoekt wat daarvoor nodig is.
 
Wat doet de leerplichtambtenaar 
De leerplichtambtenaar ziet erop toe dat ouders, leerlingen en scholen de Leerplichtwet naleven en draagt bij aan het voorkomen en bestrijden van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Ook is de leerplichtambtenaar vaak lid van de Zorg- en Adviesteams op scholen. Als er sprake is van verzuim of dreigend verzuim, kan de leerplichtambtenaar bemiddelen en begeleiden bij problemen en kan helpen bij het verwijzen naar hulpverleningsinstanties. Ook zet de leerplichtambtenaar zich in om een passende onderwijsplek te vinden voor leerlingen die door omstandigheden thuis zitten. 
 
Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek (incidenteel)
Het aanvraagformulier voor incidentele vrijstelling kunt u hier downloaden. Eventuele bijlagen moeten worden toegevoegd en tijdig worden aangeboden aan de directie. De aanvraag wordt door de directie wel of niet toegekend.